การใช้บริการ Outsource มีข้อดีอะไรบ้าง เรามาดูกัน

การใช้บริการ Outsource มีข้อดีอะไรบ้าง เรามาดูกัน
.
10 ข้อดีของการใช้ Outsource
.

 1. ช่วยลดต้นทุนการบริหารธุรกิจ
  ในการจ้างพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วยังมีต้นทุนแฝงที่บางทีเราๆ ก็นึกไม่ถึง เช่น สวัสดิการต่างๆ การขึ้นเงินเดือนประจำปี โบนัส และอื่นๆ อีกทั้งในระยะยาวยังมีภาระผูกพันของนายจ้างตามกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สำหรับการจ้างพนักงานเอ้าท์ซอร์ส นายจ้างสามารถกำหนดงบประมาณได้ตายตัว รวมถึงลดความเสี่ยงด้านกฎหมายแรงงาน เพราะการจ้างในลักษณะเอ้าท์ซอร์สนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลา และความรับผิดชอบต่อลูกจ้างจะตกไปอยู่กับบริษัท Outsource แทน
  .
 2. ปรับขนาดองค์กรได้รวดเร็วตามต้องการ
  .
  องค์กรที่มีขนาดใหญ่เวลาต้องการลดจำนวนพนักงานจำนวนมากต้องใช้ทั้งเงินและบุคลากรทั้งฝ่าย HR และฝ่ายกฎหมาย และต้องเสี่ยงกับการมีเรื่องฟ้องร้องหรือมีข้อพิพาทหากลูกจ้างไม่พอใจกับการเลิกจ้าง แต่ถ้าใช้บริการ บริษัท Outsource องค์กรคุณก็จะไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้เลย เพราะทางบริษัท Outsource จะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายแรงงานกำหนด ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดพนักงานก็ทำได้ทุกเมื่อ
  .
 3. ลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ
  .
  ลดความเสี่ยงเรื่องความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าธุรกิจจะหยุดชะงักกลางคันด้วยเหตุที่ไม่มีพนักงานมาทำงานหรือพนักงานลาออก เพราะบริษัท Outsource จะจัดหาพนักงานใหม่มาให้แทนทันทีภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
  .
 4. การสรรหาบุคลากรก็ทำได้ง่ายขึ้น
  .
  อย่างที่เกริ่นมาข้างต้นว่าบริษัท Outsource เป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อยากจะได้พนักงานเมื่อไหร่ก็ติดต่อบริษัท Outsource เพราะมีผู้มีคุณสมบัติพร้อมปฏิบัติงานอย่างพร้อมสรรพ จึงช่วยลดอัตราการขาดแคลนบุคลากรและเพิ่มอัตราการเข้าถึงผู้ที่มีคุณสมบัติตามต้องการให้กับองค์กรได้
  .
 5. ลดงานด้านธุรการ
  .
  แทนที่จะมาเสียเวลากับงานธุรการ หรือ งาน Admin องค์กรเอาเวลามุ่งเน้นไปบริหารและพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดรายได้และให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมถึงจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนต่อองค์กรดีกว่าไหม ปล่อยให้เป็นหน้าที่ บริษัท Outsource ที่มีความชำนาญงานด้านธุรการจริงๆ ช่วยทำงานแทน โดยเฉพาะการจัดทำเงินเดือน ที่ส่วนใหญ่ในต่างประเทศมีการเอ้าท์ซอร์สกันมากที่สุด เพราะเป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ ทุกเดือน ไม่ใช่เพราะงานนี้ไม่สำคัญ แต่เพราะสำคัญจึงต้องให้องค์กรที่ชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้จัดการให้
  .
 6. เพิ่มศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
  .
  การเอ้าท์ซอร์ส HR หรือ Recruitment สามารถสรรหาบุคลากรที่เป็นผู้ชำนาญเฉพาะด้านมาทำงานให้องค์กรต่างๆ ได้ ซึ่งการมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านนี้ องค์กรจะสามารถเรียนรู้การทำงานที่ยากและซับซ้อนจากการส่งต่อความรู้ความชำนาญของพนักงาน Outsource หรือ บริษัท Outsource นั้นๆ ได้ ยังผลให้พนักงานองค์กรได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอีกทาง
  .
 7. ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่โดนค่าปรับ
  .
  ประเทศไทยมีทั้งกฎหมายและข้อบังคับจากทางหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างมากมาย ทั้งกรมแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร และอื่นๆ ข้อดีของการใช้บริการบริษัท Outsource อีกข้อที่เห็นได้ชัดก็คือ บริษัท Outsource จะช่วยควบคุมการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดนโยบายขององค์กรและข้อบังคับตามกฎหมาย อย่างเช่น การขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างเวลามีพนักงานเข้า-ออก หักเงินสมทบผู้ประกันตนและภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้บุคคลธรรมดาและออก ภ.ง.ด.1 นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้สรรพากร และนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนเข้ากองทุนประกันสังคม และอื่น ๆ อีกมากมายแทนทั้งหมด
  .
 8. ขยายธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด
  .
  การใช้บริการบริษัท Outsource ภายในประเทศหรือต่างประเทศช่วยให้องค์กรสามารถขยายฐานธุรกิจไปสู่สากลได้โดยที่องค์กรไม่ต้องไปลงทุนจัดตั้งบริษัทและสรรหาบุคลากรเพื่อไปสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจเองไม่ว่าจะเป็นที่ไหนบนโลกนี้ องค์กรคุณสามารถ Outsource งานอย่างเช่น งานขาย งานการตลาด หรืองานขนส่ง ไปให้บริษัท Outsource ได้ทั้งหมด การใช้บริษัท Outsource ทำให้ทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว ซึ่งก็สอดคล้องไปตามการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ที่เรียกว่า Agile Business Management
  .
 9. เข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ตกเทรนด์
  .
  ถ้าองค์กรจัดตั้งแผนก IT ก็ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ แล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยรองรับกับนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีงบจำกัด จะลงทุนอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี แต่ถ้าใช้บริการบริษัท IT Outsource ปัญหาเรื่องการลงทุนและเข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็นเรื่องง่ายและประหยัด แถมได้ทำงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ที่จริงๆ แล้วค่าตัวแพงเหมือนที่บริษัทใหญ่ๆ เค้าจ้างกัน ในราคาที่เอื้อมถึง
  .
 10. ช่วยดึงดูดต่างชาติมาลงทุน เนื่องด้วยประโยชน์จากโครงสร้างสวัสดิการสำหรับพนักงานของบริษัท
  .
  บริษัท Outsource สามารถช่วยองค์กรในเรื่องการปรับโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการสำหรับพนักงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในประเทศ เพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันของพนักงานและลดอัตราการลาออกจากองค์กรอย่างยั่งยืนได้ และโดยหลักการ การเอ้าท์ซอสคือการใช้ shared service concept ที่ทางบริษัท Outsource มักจะมีสวัสดิการดีๆ ในราคาที่ถูกกว่าลูกค้าไปซื้อเอง เนื่องจากบริษัท Outsource จะดูแลลูกค้าหลายองค์กร ซึ่งต้องจัดหาสวัสดิการต่างๆ อยู่แล้ว เป็นจำนวนมาก จึงสามารถได้ราคาถูกกว่าราคาตลาดเสมอ ตัวอย่างเช่น เบี้ยประกันภาคสมัครใจต่างๆ การจัดตั้งกองทุนต่างๆ ที่องค์กรต้องการให้กับพนักงานนอกเหนือจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
  .

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles