การฝึกอบรมผู้บริหาร (Executive training)

เราคือสถาบันฝึกอบรมพนักงานที่สามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อคุณ ปรับเปลื่ยน และยืดหนุ่น ได้ตามความต้องการในทุกรูปแบบภายใต้งบประมาณที่กำหนดในหลายรูปแบบ

  • Online Training
  • In-house Training