หลักสูตรการบริการ (Service Beyond Expectation)

Service mind for Logistic Team สร้างทัศนคติการบริการที่ดีสำหรับทีมจัดส่งสินค้า รุ่นที่ 6

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ

การบริการเชิงรุก เพื่อความประทับใจลูกค้า

เพื่อให้เข้าใจแแนวทางการทำงานเชิงรุกด้านการบริการ

Coaching for Call Center Team การควบคุมทีม Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลเรื่องประสิทธิภาพของ Call Center เป็นสิ่งที่หัวหน้าทีม Call Center ต้องให้ความสำคัญ เพราะ การพัฒนาทักษะและการติดตามวิธีการสนทนาและการช่วยเหลือลูกค้าของ Call Center เป็นสิ่งที่หัวหน้า Call Center ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจให้มาก

คุณภาพการบริการชั้นเลิศของทีมช่างบริการ

สิ่งที่ลูกค้ามักจะสัมผัสได้จากทีมช่างในทุกวันนี้ คือ การสื่อสานด้วยวาจาของช่าง , การแต่งหรือบุคลิกภาพตลอดจนความไม่ละเอียดในการดำเนินการ ณ หน้างาน

เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Customer Complaint Management)

เพื่อให้เข้าใจวิธีการรับอารมณ์ลูกค้า

บุคลิกภาพที่ดี เพื่อสร้างแรงผลักดันในงานบริการ

เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานการบริการที่ดี

หลักสูตรการบริการแบบเหนือชั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

หลักสูตรการบริการแบบเหนือชั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้บริการที่ดี

Customer Retention เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ

Customer Retention เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ เพื่อให้นักขายวางแผนการติดตามลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ และให้นักขายเกิดทักษะและการบริหารความสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

หัวใจความสำเร็จการเป็น Call Center มืออาชีพ

หัวใจความสำเร็จการเป็น Call Center มืออาชีพ เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น Call Center ที่ควร แนวทางการสื่อสารและมาตรฐานการให้บริการของ Call Center และให้เกิดทักษะการจัดการที่ดีในงานบริการของ Call Center เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

บริการทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ ให้ลูกค้าประทับใจ

บริการทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ ให้ลูกค้าประทับใจ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจความสำคัญของการบริการทางโทรศัพท์ และเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้คำพูดและน้ำเสียงในการสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

หัวใจของการเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบมืออาชีพ

หัวใจของการเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบมืออาชีพ เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น CS อย่างมืออาชีพ เข้าใจวิธีการและมาตรฐานการให้บริการที่ดีของ CS และเรียนรู้ทักษะและเทคนิควิธีการใช้คำพูดที่ดีและการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

Service mind คุณค่าบริการที่ดี ให้ลูกค้าประทับใจ

Service mind คุณค่าบริการที่ดี ให้ลูกค้าประทับใจ เพื่อให้เกิดทักษะการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าเกิดความเข้าใจและตระหนักต่อมาตรฐานในงานบริการ และให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าขณะที่นักบริการให้บริการลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

Service Advisor(SA) ที่ปรึกษางานบริการชั้นเยี่ยม

Service Advisor(SA) ที่ปรึกษางานบริการชั้นเยี่ยม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็น SA ที่ดีเกิดทักษะในงานบริการที่ต้องมีมาตรฐานการบริการที่ดี และทำให้คุณภาพการบริการของ SA เป็นที่ประทับใจจนทำให้ ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

Call Center มืออาชีพ กับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

Call Center มืออาชีพ กับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีทักษะในการแก้ใขปัญหาให้ลูกค้า และให้ Call Center มีแนวทางการเจรจาและการรับมื เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

เทคนิคเปลี่ยนอารมณ์โกรธลูกค้าให้กลายเป็นมิตรแบบฉับพลัน

เทคนิคเปลี่ยนอารมณ์โกรธลูกค้าให้กลายเป็นมิตรแบบฉับพลัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้า เกิดทักษะการรับมือลูกค้าโกรธน้อยถึงโกรธมาก และเรียนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการเผชิญหน้ากับลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

หลักสูตรการบริการแบบเหนือชั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

หลักสูตรการบริการแบบเหนือชั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้บริการที่ดี ปรับทัศนคติการบริการตามสถานการณ์ โควิด 19 และสร้างความพอใจและประสบการณ์ที่ดีเพื่อความจงรักภักดีของลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า