หลักสูตรการฝึกอบรม (Training)

เราคือสถาบันฝึกอบรมพนักงานที่สามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อคุณ ปรับเปลี่ยน และยืดหยุน ได้ตามความต้องการในทุกรูปแบบภายใต้งบประมาณที่กำหนด

ทำไมต้องสถาบันฝึกอบรมพนักงาน?

การจัดการอบรมพนักงานในองค์กร เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) นั้นจะร่วมพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ซึ่ง “การฝึกอบรมพนักงาน (Training)” เป็นหนึ่งวิธีสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานในแต่ละบุคคล และความก้าวหน้าของบริษัทไปพร้อมกัน

“ การฝึกอบรม (Training) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อให้บุคคลได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความชำนาญ”

ทำไมหลักสูตรของ Genz Manpower ถึงแตกต่าง?

  1. OUR METHODOLOGY: การออกแบบหลักสูตรของเรา
    • หลักสูตรของเรา จะไม่ใช่การนั่งเรียนแบบฟังบรรยายและให้ท่องจำแบบเดิมๆ แต่เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบเป็นพิเศษ โดยเริ่มที่การเปลี่ยนทัศนคติ ผู้เข้าอบรมจะได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรม ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ยั่งยืนและวัดผลได้
    • เราออกแบบหลักสูตร จากการประยุกต์ศาสตร์สมัยใหม่ ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่

1. Positive Psychology หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

2. Neuroscience หลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด มีความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง

3. Facilitation กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

2. OUR COURSE STRUCTURE: รูปแบบการอบรมของเรา ในทุกๆหลักสูตร จะมีรูปแบบการอบรม 5 ขั้นตอนดังนี้

1. Learning Optimum State สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้สูงสุด

2. Story Telling นำเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงที่มีความเชี่ยวชาญ

3. Result Based Activities สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งเดี๋ยวและกลุ่ม เพื่อที่จะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ขึ้น

4. Group Facilitation เปิดโอกาสผู้เข้าอบรมได้มีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันละกัน เพื่อที่จะช่วยเสริมความเข้าใจของเนื้อหาให้มากไปกว่าที่ได้จากวิทยากรเพียงคนเดียว

5. Reflection ให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ โดยวิทยากรให้ความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปต่อยอดต่อไปผู้เข้าอบรมนำไปต่อยอดต่อไป

หลักสูตรสามารถปรับเปลื่ยนได้ ไม่ว่าจะเป็น

เนื้อหา

เวลา

งบประมาณ

Online / Offline