การบริหารการจัดการปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายนั้น ผู้จัดการต้องมีความรู้ในทัศนคติเชิงบวกเป็นอย่างดี พร้อมกับยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กรและปัจจัยภายนอก ซึ่งมีสาระสำคัญต่อการบริหารการจัดการ และเพื่อให้สามารถเพิ่มผลงานได้ตามวัตถุประสงค์

ดังนั้น การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น จำเป็นต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการการบริหาร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรและต่อตัวบุคลากรทุกคนในองค์กร ด้วยความยั่งยืนและเต็มใจพร้อมตอบรับการเปลี่ยนแปลง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  1. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงและการจัดการ
  2. มีความเข้าใจต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารการจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอก
  3. มีความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมเพื่อให้สามารถนำไปสู่การบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มี Model และกระบวนการที่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผลได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป

Course Outline : เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

Day 1 :

Module 1 : Introduction แนะนำหลักสูตรในภาพรวม
เข้าใจหัวใจสำคัญของหลักสูตร มองเห็นเป้าหมายของการเรียนและคาดหวังผลลัพธ์ที่ชัดเจน

Module 2 : Change Management Overview
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความหมายของทัศนคติเชิงบวกและประโยชน์ที่ได้

Module 3 : Mindset for Change
ปรับกรอบความคิดในมุมการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบ Growth Mindset & Outward Mindset มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

Module 4 : Trap of Change
หลุมพรางขององค์กร พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในทางบวกและลบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับดักหลุมพรางของการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งชี้ประเด็นให้เห็นถึงประเด็นที่ทำให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จ หรือเกิดการต่อต้าน

Module 5 : Change Resistance
ตระหนักรู้ถึงอุปสรรคและการต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ยาก แนวทางเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง โดยแนวทางสร้างองค์กรภายในให้เกิดพูดคุยบนผลลัพธ์ที่ได้ ในรูปแบบของการสื่อสาร (Dialogue)

Day 2 :

Module 6 : How to Change Fast
เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และสามารถกำหนดแนวทางพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าไม่เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง โดยใช้รูปแบบการสื่อสารในแนว Theory U โดยให้ Change Agent ของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีการพูดคุยประเด็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดมุมมองของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวของพนักงานเอง

Module 7 : Model of Change
เรียนรู้ถึง Model การเปลี่ยนแปลง ด้วย Model ADKAR ซึ่งลงรายละเอียดพร้อมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ต้องมี เพื่อให้ Model การเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่การปฏิบัติแล้วได้ผลทั้งต่อตัวเองและต่อองค์กร ซึ่งผู้บริหารเอง จำต้องเข้าใจบริบทนี้อย่างชัดเจนในการสนับสนุน เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางและพนักงานทุกคนเกิดความมั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอน

Module 8 : Process of Change
เรียนรู้รูปแบบและกระบวนการที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อการสร้างความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้าใจกระบวนการพื้นฐานของรูปแบบที่สามารถสร้างความตระหนักรู้และผลกระทบที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลง กระบวนการ 8 ขั้นตอนในการทำให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจ ตระหนักรู้ และกล้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Module 9 : Change Management
Workshop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีลงแผนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ใช้กระบวนการการคิดแบบ 4D Model ในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

Course Structure รูปแบบการอบรม

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นตลอดการบรรยาย

  1. ทฤษฎีจากตัวอย่าง สื่อมัลติมีเดีย และคลิป VDO
  2. Group Coaching และผู้อบรมมีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นร่วมกัน
  3. กิจกรรมและปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ (Workshop)