เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้ได้ยอด เพื่อเข้าใจแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์เพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจมากขิ้นโดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์
– เพื่อเข้าใจแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

SEQ Period I ปัญหาการขายสินค้าทางโทรศัพท์มีอะไรบ้าง
1ทำความเข้าใจลูกค้าก่อนขาย
2ปัญหาการขายทางโทรศัพท์
3เทคนิคการพูดในการขายทางโทรศัพท์
4ใช้น้ำเสียงในการพูดเพื่อความประทับใจ

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

SEQPeriod II วิธีการขายให้ชนะใจลูกค้า
1เทคนิคการเปิดบทสนทนา
2วิเคราะห์ลูกค้าด้วยการสอบถามได้อย่างไร
3เทคนิคการจับประเด็นจากคำพูดเพื่อวิเคราะห์
4เข้าใจอารมณ์ลูกค้า

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

SEQPeriod III นำเสนอขานสินค้าอย่างไรให้สำเร็จ
1เปิดการขายอย่างไรให้ลูกค้าสนใจ
2พูดนำเสนออย่างไร ไม่ให้ลูกค้าวางหู
3เทคนิคการนำเสนอคุณค่าสินค้าในแบบที่ลูกค้าคาดหวัง
4เทคนิควิธีการอธิบายเชิงเปรียบเทียบกับสินค้าคู่แข่ง

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

SEQPeriod IIII : เทคนิคการปิดการขายให้บรรลุเป้า
1ปัญหาของการปิดการขาย
2วิเคราะห์และจัดการลูกค้าแต่ละประเภท
3ขจัดข้อขัดข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
4เทคนิคการเจรจาและปิดการขายอย่างต่อเนื่อง
5การสังเกตุน้ำเสียงและอารมณ์ของลูกค้าเพื่อการปิดการขาย