วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจแแนวทางการทำงานเชิงรุกด้านการบริการ
  2. เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในงานบริการ
  3. เพื่อให้เรียนรู้วิธีการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ายอมรับในงานบริการ 

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : การบริการเชิงรุกต้องเป็นอย่างไร
1นักบริการยุคใหม่ต้องเปลี่ยนแนวคิดอย่างไร
2แผนการทำงานของนักบริการที่ดี
3ทัศนคติที่ดีและการเตรียมพร้อมก่อนสนทนากับลูกค้า
4การบริการสมัยใหม่ที่ลูกค้าคาดหวัง
5Service Process Techniques

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : บริการอย่างไรลูกค้าไม่ตำหนิ
1วิธีการยกระดับการบริการ
2เข้าใจภาพรวมของธรรมชาติลูกค้า
3แนวทางการรับมือลูกค้าแต่ละประเภท 
4การแยกประเด็นลูกค้า เพื่อมอบการบริการที่ตรงจุด
5Case Study การบริการที่สร้างปัญหาให้ลูกค้า

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : ระบบการบริการที่ดีกับการสร้างความประทับใจลูกค้า
1ลูกค้าไม่รอนาน อดทนต่ำ เราต้องทำอย่างไร
2ความเร่งด่วนของลูกค้าที่นักบริการต้องรู้
3วิธีการทำให้ลูกค้ารู้ว่าเราไม่ละเลยงานบริการ
4การใช้ระบบการบริการให้เป็นประโยชน์ฺ
5Workshop การสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ลูกค้า
6SLA & SEA สร้างความประทับใจลูกค้าอย่างไร

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : ทักษะการประสานงานในงานบริการเชิงรุก
1กรอบเวลาที่ลูกค้ารอคอยที่นักบริการต้องรู้
2สื่อสารประสานงานแบบไหน งานบริการไม่ล่าช้า
3ขั้นตอนการบริการเชิงรุก เพื่อส่งต่อความประทับใจลูกค้า
4เมื่อผลของการบริการไม่ได้ดั่งใจลูกค้า เราควรทำอย่างไร
5ทักษะการสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นให้ลูกค้าวางใจ
6สรุปสาระสำคัญและตอบคำถาม