บริการทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ ให้ลูกค้าประทับใจ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจความสำคัญของการบริการทางโทรศัพท์ และเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้คำพูดและน้ำเสียงในการสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้รับรู้และเข้าใจความสำคัญของการบริการทางโทรศัพท์
  2. เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้คำพูดและน้ำเสียงในการสนทนาทางโทรศัพท์

 พนักงานทุกระดับสามารถเข้าอบรมได้
 รวมอบรม 6 ชั่วโมง

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : หลักการให้บริการทางโทรศัพท์
1น้ำเสียงที่ควรใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์
2ทัศนคติที่ดีของผู้ให้บริการทางโทรศัพท์
3สิ่งที่คู่สนทนาคาดหวังจากการคุยางโทรศัพท์

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : มาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์
15 Steps for Service on Phone
2มารยาทการสนทนาทางโทรศัพท์
3คำทักทายคู่สนมนาที่ควรพูด
ข้อควรระวังในการให้บริการทางโทรศัพท์

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : ศิลปะสำคัญในการให้บริการทางโทรศัพท์
13 ส่วนสำคัญของการสนทนากับลูกค้า
2มารยาทในการโอนสายหรือรับฝากข้อความ
3ประโยคที่ควรใช้ในการให้บริการางโทรศัพท์
4กิจกรรม Rolep lay ฝึกทักษะการใช้คำพูดที่ดีในการสนทนา

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : เทคนิคการเจรจาต่อรองกับคู่สนทนาทางโทรศัพท์
1ทักษะการใช้คำพูดเชิงปฏิเสธกับลูกค้า
2การใช้คำพูดเพื่อนำเสนอความช่วยเหลือ
4คำพูดอะไรที่เป็นอันตรายต่อการสนทนา
5กิจกรรม Role play ฝึกทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
6Key Success for Service on Phone