วัตถุประสงค์
การดูแลเรื่องประสิทธิภาพของ Call Center เป็นสิ่งที่หัวหน้าทีม Call Center ต้องให้ความสำคัญ เพราะ การพัฒนาทักษะและการติดตามวิธีการสนทนาและการช่วยเหลือลูกค้าของ Call Center เป็นสิ่งที่หัวหน้า Call Center ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจให้มาก

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 Call Center Supervisor ที่ดีต้องเป็นอย่างไร
1บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้า Call Center
2ทักษะสำคัญของหัวหน้าที่ขาดไม่ได้
3กิจกรรม Workshop ปัญหาของตนเองกับการดูแลทีมงาน
4มาตรฐานของการเป็น Call Center ที่ดีที่หัวหน้าควรจะรู้
5ทักษะอะไรบ้างที่ทีม Call Center ต้องมี

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 ขั้นตอนการสอนงานลูกน้อง
14 Steps Coaching for Call Center Supervisor
2แนวทางการสอนแบบ On The Job Training
3กิจกรรม Role Play บทบาทสมมติ การสอนงานทีมงาน
4ข้อพึงระวังของการสอนงาน
5วิธีการให้คำแนะนำทีมงานแบบสร้างขวัญกำลังใจลูกน้อง

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 การติดตามและการให้คำแนะนำทีมงาน
1การเฝ้าติดตามทักษะทีมงานอย่างใกล้ชิด
2วิธีการเขาช่วยเหลือลูกน้อง
3สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ก่อนการให้คำแนะนำทีมงาน
4แนวทางการจัดการปัญหาต่างๆ เพื่อลูกค้า
5กิจกรรม Case Study กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหาลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : การประเมินผลลูกน้องเพื่อสร้างแรงจูงใจในงาน
1การประเมินประสิทธิภาพทีมงานที่ดี
2สิ่งที่หัวหน้าต้องเตรียมตัวก่อนการประเมิน
36 Steps Evaluation for Call Center Supervisor
4กิจกรรม Role Play บทบาทสมมติ การประเมินผลงานลูกน้อง
5แนวทางการให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์แก่ทีมงาน