วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเ้ข้าใจถึงมาตรฐานการบริการที่ดีที่ลูกค้าต้องการ

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 ทัศนคติในงานบริการของทีมจัดส่ง
1ปัญหาการบริการที่พบจากทีมจัดส่ง
2มุมมองลูกค้าที่มีต่อทีมจัดส่ง
3กิจกรรม ทัศนคติในงานบริการที่ควรจะต้องมี
4พฤติกรรมลูกค้าคาดหวังอะไรจากทีมจัดส่ง
5บทบาทหน้าที่ด้านการบริการของทีมจัดส่ง

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 การบริการที่ดีที่ต้องมอบให้แก่ลูกค้า
1บุคลิกภาพของพนักงานทีมจัดส่ง
2สิ่งที่จะต้องตรวจสอบก่อนการออกเดินทาง
3วิธีการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการจัดส่ง
4มาตรฐานขั้นตอนการบริการที่ลูกค้าต้องการ
5กิจกรรมบทบาทสมมติ การมอบการบริการที่ดี
6สิ่งต้องระวังและไม่พึงกระทำต่อหน้าลูกค้า
7มารยาทในการวางตัวต่อหน้าลูกค้า

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 กิจกรรมการฝึกมารยาทเมื่อพบลูกค้า
1ขั้นตอนการบริการขณะพบลูกค้า
2การทักทายลูกค้า
3การไหว้ลูกค้า
4การแนะนำตัวและทีมงาน
5การสำรวจพื้นที่ก่อนการบริการ
6การส่งมอบสินค้าอย่างมืออาชีพ
7การแนะนำและทบทวนรายละเอียดสินค้า
8การลาลูกค้า
9กิจกรรมบทบาทสมมติการบริการแบบมืออาชีพ

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : การสื่อสารประสานงานเพื่อความประทับใจลูกค้า
1วิธีการสื่อสารประสานงานกับลูกค้า
2สื่อสารประสานงานภายในอย่างไรลดความผิดพลาด
3วิธีและมารยาทการสื่อสารทางโทรศัพท์
4กิจกรรม ทีมงานกับการสื่อสารการทำงาน
5วิธีการลดความขัดแย้งในการทำงาน
6หัวใจของการสื่อสารประสานงาน
7สรุปและตอบคำถาม