บริการสรรหาพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในทุกสาขาอาชีพ

Artboard 1

บริการสรรหาพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในทุกสาขาอาชีพ

โดยพนักงานจะเป็นพนักงานของลูกค้ารับเงินเดือนและสวัสดิการกับลูกค้าโดยตรง

(บริการลูกค้าบริษัททั่วทุกภาคของประเทศ)

      -  บริการรับเหมาแรงงาน/จัดส่งพนักงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว  เน้นคุณภาพและ

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยพนักงานจะเป็นพนักงานของ HRSC รับเงินเดือนและสวัสดิการกับ

HRSCโดยตรง ( บริการลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเท่านั้น)

วางใจใช้บริการ เพราะคุณ…คือลูกค้าคนสำคัญสำหรับเรา

ข้อเปรียบเทียบในการจ้างงาน

บริษัทที่ใช้พนักงานของตนเอง

จะต้องจัดให้มีโบนัสประจำปี
จะต้องขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานเมื่อผ่านทดลองงานแล้ว
ถ้ามีการละทิ้งงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ
ต้องรับภาระในการจัดหาเสื้อผ้าและอุปกรณ์ให้กับพนักงาน
ประสบปัญหาการขาดพนักงาน หรือพนักงานไม่เพียงพอ ต้องเป็นภาระแก่บริษัทในการสรรหาบุคคลให้ทันตามความต้องการ

ความพึงพอใจที่ท่านจะได้รับจากการบริการของเรา

ทีมงานของบริษัทเราทุกคนเป็นมืออาชีพ และมีคุณภาพในการบาริหารจัดการงาน มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มาแล้วเป็นอย่างดี
บริการของเรามีความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
พนักงานที่จัดส่งเข้าทำงานในหน้างานทุกคนมีประสบการณ์และมีคุณภาพที่พร้อมในการที่จะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
พนักงานของเราที่จัดส่งเข้าหน้างานสามารถทำงานเป็นกะได้ และการจ่ายเงินให้กับพนักงานก็ตรงตามวัน และเวลาที่กำหนด
พนักงานของเราที่เป็นคนต่างด้าวสามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ และสามารถสื่อสารกับผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี
พนักงานทุกคนที่ส่งเข้าทำงานในโรงงาน ต้องได้ผ่านการอบรมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทแล้วเป็นอย่างดี
ให้มีการสวัสดิการ ในการดูแลพนักงานทุกคนที่ร่วมใจกันปฏิบัติงาน
จัดพนักงานเสริม หรือทดแทนพนักงานให้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจของบริษัทผู้ว่าจ้าง
รับภาระการจัดหาเสื้อผ้าและอุปกรณ์ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมรับภาระในการจัดพนักงานเสริม และทดแทนให้ทันตามความต้องการของบริษัทว่าจ้าง
คอยดูแลเรื่องประกันสังคม กองทุนทดแทน
ดูแลพนักงานประสบอุบัติเหตุ(จ่ายค่ารักษาพยาบาลขั้นต้น)
ดูแลเกี่ยวกับการมาทำงาน เรื่องรถรับส่งนอกเส้นทาง

ผลประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
ลดค่าใช้จ่ายและสวัสดิการในส่วนของลูกจ้างประจำ
ลดภาษีสมทบกองทุนเงินทดแทน
มีโอกาสพิจารณาผลงานปฏิบัติงานมากกว่า 120 วัน ตามกฎหมายกำหนดเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ
มีเงินสวัสดิการสมทบช่วยให้กับบริษัทในการจัดกิจกรรมและ เทศกาลที่สำคัญของบริษัท
มีที่ปรึกษาด้านแรงงาน และการดำเนินการทางด้านแรงงานสัมพันธ์
เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการบริการได้ทันตามความต้องการของลูกค้า
กรณีการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ ก็ยังสามารถดำเนินการ การทำงานได้ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ให้เกิดความเสียหายได้
พร้อมจัดส่งทดแทนพนักงานประจำที่พ้นสภาพได้ทันท่วงที
สามารถปรับลด หรือเพิ่มพนักงานได้ตามความจำเป็นของบริษัทผู้ว่าจ้าง
มีอำนาจในการต่อรองลูกค้าด้านการผลิต และธุรการ
เร่งการผลิตให้บรรลุผลตามเป้าหมาย อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กฎระเบียบบริษัท

วันทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลาทำงานปกติและเวลาพัก

  สำหรับพนักงานทั่วไป เวลาทำงานปกติ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. และเวลาพัก 12.00-13.00 น. วันทำงานและเวลาพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีกรณีจำเป็น แต่จะไม่เกินไปกว่าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้และบริษัทขอให้พนักงานทำงานล่วงเวลาได้หากเห็นว่าจำเป็น

วันหยุดและกฎเกณฑ์วันหยุด

 1.วันหยุดประจำสัปดาห์ กำหนดเป็นวันอาทิตย์ พนักงานมีสิทธิหยุดได้โดยได้รับค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าว ทั้งนี้ยกเว้นพนักงานรายวัน โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนวันหยุดตามความเหมาะสม

 2.วันหยุดตามประเพณี บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย โดยบริษัทจะประกาศให้พนักงานทราบล่วงหน้า หากวันหยุดประเพณีใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนไปหยุดในวันทำงานถัดไป พนักงานทุกคนมีสิทธิหยุดโดยได้รับค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนวันหยุดดังกล่าวตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจของบริษัท

 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี พนักงานที่ทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลา 1ปี สามารถหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีละ 6 วันทำงาน และวันหยุดนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุงานของพนักงานโดยมีกำหนดวันหยุดสูงสุด 15 วัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

จำนวนวันหยุดให้นับคำนวณ ตามปีปฏิทิน ( 1มกราคม- 31ธันวาคม ) ในปีแรกที่พนักงานทำงานให้มีสิทธิหยุดได้ โดยคำนวณสิทธิตามสัดส่วนจากวันที่พ้นการทดลองงานและได้รับบรรจุจนถึงวันสิ้นปีของปีนั้นๆ
การลาหยุดต้องยื่นขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ยกเว้นกรณีฉุกเฉินภายใต้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย
สิทธิการลาหยุดหากใช้ไม่หมดในปีนั้นๆสามารถโอนไปในปีถัดไปได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 15 วัน
บริษัทขอสงวนสิทธิเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับพนักงานในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเหตุผลทางธุรกิจของบริษัท
พนักงานทุกคนมีสิทธิหยุดโดยได้รับค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าว และไม่นำมาคิดสภาพการมาทำงานของพนักงาน
การลาและหลักเกณฑ์การลา

 1. ลาป่วย หมายถึง  การที่มีอาการบาดเจ็บหรือป่วยจนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ พนักงานมีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปีปฏิทิน โดยได้รับค่าจ้าง หากลาเกินกว่าที่กำหนดสามารถลาได้โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งพนักงานขอลาเป็นเวลานานแล้วยังไม่สามารถมาทำงานได้บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานผู้นั้นโดยจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย การลาป่วยพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน (ในทางปฏิบัติไม่ควรเกิน2 ชั่วโมงแรกของการทำงาน) และต้องเขียนใบลาเพื่อขออนุมัติในวันแรกที่กลับมาทำงาน การลาป่วยตั้งแต่ 3 วัน ติดต่อกันขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ 2. การลาป่วยเนื่องจากการทำงานให้กับบริษัท พนักงานมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 60 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง หากลาป่วยครบ 60 วัน และยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ลาป่วยต่อไปอีก ตามสิทธิการลาป่วยที่ยังเหลืออยู่ในปฏิทินนั้นๆหากลาป่วยจนหมดวันลาที่มีสิทธิแล้วยังไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานคนนั้นโดยจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย 3. การลากิจ พนักงานที่ผ่านการทดลองการและได้รับการบรรจุแล้ว มีสิทธิขอลากิจได้ไม่เกิน 4 วันทำงานต่อปีปฏิทินนั้นๆโดยได้รับค่าจ้าง หากได้รับบรรจุระหว่างปี ให้ดีรับสิทธิตามส่วนโดยคำนวณ ระยะเวลาจากวันที่ได้รับบรรจุจนถึงสิ้นปี สำหรับพนักงานที่ไม่ผ่านการทดลองงานและยังไม่ได้รับการบรรจุมีสิทธิลากิจได้โดยไม่ได้รับค่าจ้าง การขอลากิจต้องยื่นใบลาเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงลาหยุดงานได้  การขอลากิจโดยได้รับค่าจ้างนั้น ให้ใช้ได้หลังจากที่พนักงานได้ใช้สิทธิลาหยุดงานพักผ่อนประจำปีของตนในปีนั้นหมดแล้ว 4. การลาคลอด พนักงานหญิงที่มีครรภ์ มีสิทธิลาหยุดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งได้ไม่เกิน 90 วัน รวมวันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง ตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วันการขอใช้สิทธิลาคลอด พนักงานต้องแจ้งขออนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เว้นแต่กรณี ฉุกเฉินที่ไม่สามารถขออนุมัติล่วงหน้าได้ ให้พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานติดต่อแจ้งให้บริษัท ทราบโดยเร็วที่สุด หากพนักงานไม่สามารถทำงานในหน้าที่เดิมช่วงก่อนหรือหลังคลอดต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงโดยเสนอผ่านทางผู้บังคับบัญชาเพื่อขอเปลี่ยนแปลงงานให้ตามที่เห็นสมควร 5. การลาเพื่อรับราชการทหาร ถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม พนักงานที่จะลาหยุดต้องยื่นใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมแนบหนังสือของทางราชการมาประกอบ จะมีสิทธิลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างไม่เกินปีละ 60 วัน 6. การลาอุปสมบท พนักงานที่ทำงานกับบริษัทครบ 3 ปี มีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 90 วัน(รวมวันหยุด) โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15 วัน พนักงานที่ยื่นใบลาขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะได้หยุดการลาอุปสมบทครั้งเดียวตลอดเวลาการเป็นพนักงาน เมื่อลาสิกขาบทแล้ว ต้องนำหลักฐานเอกสารการแสดงการอุปสมบทมาแสดงให้บริษัทภายใน 7วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมาทำงาน 7. การลาเพื่อจัดงานมงคลสมรส พนักงานที่ผ่านการทดลองงานและได้รับการบรรจุแล้ว มีสิทธิลาหยุดเพื่อจัดงานมงคลสมรสของตนเองได้ไม่เกิน 2วันทำงานติดต่อกันโดยได้รับค่าจ้าง โดยต้องยื่นใบลาขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 วัน และลาได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงานและมีสิทธิลาหยุดเพื่อจัดงานมงคลสมรสของบุตรอันชอบด้วยกฎหมายได้ระยะเวลาไม่เกิน 1 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างต้องยื่นใบลาขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 วัน 8. การลาเพื่อจัดพิธีศพ พนักงานสามารถลาหยุดได้ไม่กิน 3 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้างในกรณีที่บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ของพนักงานถึงแก่กรรม และในกรณีที่พี่น้อง ปู ย่า ตา และยาย ของพนักงานถึงแก่กรรมสามารถลาหยุดได้ไม่เกิน 2 วันทำงาน เพื่อจัดพิธีศพโดยได้รับค่าจ้าง 9. การลากรณีภรรยาคลอดบุตร

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles