บริการให้คำปรึกษาด้านการบริการทรัพยากรบุคคล

“เราให้การสนับสนุน การบริการทางด้านกลยุธ์ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ข้อมูลทางด้านการตลาดในระดับท้องถิ่นให้กับบริษัทที่กำลังขยายไปสู่ระดับโลก”

บริการวางระบบการ
บริหารทรัพย์ยากรบุคคล

เรามุ่งมันทีจะสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลทีดีทีสุดให้แก่ลูกค้าและพนักงาน โดยทมีผู้เชยี่วชาญทที่อยู่ในวงการ HR มากว่า 15 ปี

บริการรับทําเงินเดือน
และภาษีทีเกียวข้อง

กําจัดความยุ่งยากเหล่านีโดยให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็น ฝ่ายดูแลแทน ให้คุณได้มีเวลา มุ่งเน้นทํางานที่สําคัญ ต่อธุรกิจของคุณ

วางระบบจัดการคนเก่ง ถึก ทน
(Talent Management)

สรรหาบุคลากรที่เก่งนั้นว่ายากแล้ว แต่การที่จะรักษา หรือ ปรับปรุงให้พนักงานที่เก่งอยู่กับองค์กรไปเรื่อยๆ นั้นยากยิ่งกว่า ให้เราช่วยบริหารเพื่อความคุ้มค่าในองค์กร

บริการจัดทําข้อบังคับ
เกียวกับการทํางาน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งจากการสื่อสาร ให้เราเป็นผู้ช่วยในการกำหนดสิทธิ์หน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องปฎบัติต่อกันให้เกิดความเป็นระเบียบ

บริการวิเคราะห์อัตรากําลัง
และบริหารอัตรากําลังคน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งจากการสื่อสาร ให้เราเป็นผู้ช่วยในการกำหนดสิทธิ์หน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องปฎบัติต่อกันให้เกิดความเป็นระเบียบ