การประมวลผลข้อมูลเงินเดือน และภาษี

การประมวลผลข้อมูลเงินเดือน และภาษี รวมถึงการจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญขององค์กร ที่ต้องจัดการให้ถูกต้อง และตรงเวลา ทั้งที่ข้อมูล และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องมีมากมาย รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ และองค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์งานเงินเดือนมายาวนานจะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001) ทำให้เราช่วยดูแลข้อมูลพนักงาน และเงินเดือนที่

รูปแบบการบริการ

–   คำนวณเงินเดือน – ค่าแรง ให้กับพนักงานประจำ/พนักงานรายวัน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายเงินของแต่ละองค์กร และสามารถกำหนดรอบการจ่ายเงินเดือนตามเงื่อนไขขององค์กรได้เช่น จ่ายเงินเดือนๆ ละ ครั้ง ,เดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นต้น

–   จัดทำไฟล์ส่งธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต โดยผู้มีอำนาจสามารถสั่งจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านระบบ Online

–   จัดเตรียมไฟล์ส่งกรมสรรพากรและประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

–   เงื่อนไขการคิดคำนวณเงินเดือนสามารถทำได้ทุกเงื่อนไขที่ลูกค้าต้

Value Customers

–    การประมวลผลข้อมูลเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

–    การจัดเตรียม และนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนการจ่าย ใบแจ้งรายได้ปิดผนึก ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก สปส. 1-10 รายงานนำส่งธนาคาร รายงานค่าล่วงเวลา รายงานนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานการคำนวณภาษี เป็นต้น

–    สนับสนุนการตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเงินเดือน\

–    การจัดเก็บ/สำรองข้อมูลย้อนหลัง

บริการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน รับทำเงินเดือน และภาษีที่เกี่ยวข้อง (Payroll outsource)

download
download (1)
featureimg