10 ขั้นตอนการลาออกจากงานเหล่านี้

 1. เริ่มจากเมื่อองคก์รรับพนกังานใหม่เขา้มา พนกังานจะเข้ามาเริ่มตน้การทำงานดว้ยความ กระตือรือร้น และเปี่ยมไปดว้ยความคาดหวงั
 2. พอทำงานไดร้ะยะหน่ึง เจอปัญหา อุปสรรคต่างๆ ก็จะเริ่มยอ้นกลบัมาคิดกับตวัเองว่า เป็นการตดัสินใจที่ถูกตอ้งหรือไม่ที่เลือกที่จะทา งานในองคก์รแห่งนี้
 3. เริ่มคิดอย่างจริงจงัเกี่ยวกับการลาออก
 4. พยายามที่จะหาหนทางแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพื่อให้ดีขึ้น
 5. เมื่อการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเกิดขึ้น จึงตดัสินใจที่จะลาออก
 6. เริ่มพจิารณาถึงข้อ ข้อสียของการลาออก
 7. เริ่มหางานแบบไม่ตั้งใจ เช่น เริ่มอ่านหนังสือพิมพ์นหนน้ารับสมคัรงานบ้าง
 8. เริ่มหางานใหม่ในเชิงรุกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งใบสมคัร การไปสัมภาษณ์
 9. ได้รบการเสนองานในองคก์รแห่งใหม่
 10. ลาออกเพอื่ไปรับงานใหม่ หรือ อาจจะลาออกโดยยงัไม่มีงานใหม่มารองรับ หรือ อาจจะอยู่ต่อแต่ขาดความผูกพันกับและยึดมั่นต่อองค์กร
  ช่วงแรกคือช่วงที่พนักงานเริ่มที่จะคิดถึงการลาออก ไปจนกระทั่งไดต้ดัสินใจแน่แล้วว่าจะลาออก ช่วงที่สองคือช่วงตั้งแต่การตัดสินใจว่าจะลาออก จนกระทั่งได้ลาออกจริงๆ จะเห็นได้ว่าถ้าผู้บริหารรสามารถตรวจจับสัญญาณได้ย่างรวดเร็วก็จะสามารถพบไดต้ั้งแต่ ช่วงแรก และพยายามไปพดูจาโนม้น้าวหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ ก็ตามในช่วงที่สองนั้น โอกาสที่ พนกังานจะเปลี่ยนใจและไม่ลาออกย่อมน้ยกว่าในช่วงแรก
  แหล่งอ้างอิง Leigh Branham.(2009). The 7 hidden reasons employees leave. New York : Amacom.

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles