10 ทักษะแห่งอนาคตที่มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ !!

10 ทักษะแห่งอนาคตที่มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ !!

ยุคสมัยใหม่นี้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคน World Economic Forum เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เทคโนโลยีกำลังรบกวนวงการธุรกิจเกือบทุกอุตสาหกรรมในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

การเปลี่ยนแปลงนี้หมายความว่านายจ้างจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและมีบทบาทเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีพนักงานที่พร้อมสำหรับทักษะแห่งอนาคต ในการบรรลุเป้าหมายนี้นายจ้างต้องเข้าใจทักษะที่จำเป็นก่อนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และมีนวัตกรรม จากนั้นพวกเขาต้องเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมและฝึกอบรมพนักงานในปัจจุบันของพวกเขารวมทั้งเตรียมจัดหาจัดหาและจ้างคนเก่งแห่งอนาคต ในโพสต์นี้เราจะแบ่งปันทักษะที่ยอดเยี่ยมแห่งอนาคตว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราอย่างไรและสำรวจวิธีที่องค์กรต่างๆสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับแรงงานในอนาคต

ทักษะ 10 ประการต่อไปนี้ถูกระบุว่าเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับนายจ้างในปี 2020:

  1. การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex problem solving) หมายถึง การคิดค้นหาสาเหตุจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆในระบบหรือในโครงสร้างเพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดรูปแบบความผิดปกตินั้นๆซ้ำอีก โดยใช้กระบวนการคิดเชิงระบบ
  2. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) คือ การคิดโดยมีวิจารญาณต่อคำกล่าวอ้างหรือข้อมูลใดๆ และตัดสินใจจากหลักฐานและเหตุผลที่ถูกต้อง โดยไม่มีอารมณ์และทิฐิมาประกอบการตัดสินใจ
  3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ ความคิดใหม่ๆที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันได้หลายๆวิธี และสามารถทำประโยชน์ที่มีคุณค่าแก่งานได้
  4. การบริหารบุคคล (People management) คือ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และบุคคลได้ดี รวมถึงทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล การสร้างความไว้วางใจ และการนำทีม
  5. ความสามารถร่วมมือกับผู้อื่น (Coordinating with others) คือ ความสามารถการในทำงานร่วมผู้อื่น รวมถึงการรู้สึกรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
  6. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) คือ ความฉลาดด้านสังคมที่สามารถรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น และสามารถแยกแยะความแตกต่างของอารมณ์ได้ ตลอดใช้ข้อมูลนี้ชี้นำในการคิดและการกระทำต่างๆ
  7. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and decision making) คือทักษะในการตีความและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน
  8. การวางแนวทางการบริการ (Service orientation) คือ ความสามารถและความปรารถนาที่จะคาดการณ์รับรู้และตอบสนองความต้องการของผู้อื่นหรือลูกค้าก่อนที่ความต้องการเหล่านั้นจะเป็นที่ชัดเจน
  9. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) ทักษะในการเจรจาต่อรองให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดตัวเราเองและคู่กรณ์ ชักจูงและโน้มน้าวเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรซึ่งจะพัฒนาจุดนี้ได้จากการฝึกทักษะการสื่อสาร นำเสนอ และการขาย
  10. การยืดหยุ่นความคิด (Cognitive flexibility) คือทักษะในการปรับตัว ยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เราจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา หลายๆองค์กรต้องปรับตัวปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจในต่อไป

ถ้าเราเดินทางไปในต่างประเทศเราจะได้เห็นภาพใหญ่ได้ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคย เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ประเทศเหล่านี้เป็นผู้นำในการนำนวัตกรรมใหม่ๆและหุ่นยนต์มาใช้ในแวดวงธุรกิจมากที่สุดในโลก 

จะเห็นได้ว่าทักษะที่กล่าวมาเหล่านี้ทำให้เราตระหนักและสะท้อนให้เห็นว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานหลายอย่างได้เร็วกว่ามนุษย์ แต่เครื่องจักรยังคงขาดความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางอารมณ์ เนื่องจากเทคโนโลยีรับภาระงานมากขึ้น พนักงานที่มีความต้องการมากที่สุดแห่งอนาคตจะเป็นผู้ที่มีทักษะที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำซ้ำได้ และความต้องการในตลาดยังคงเพิ่มขึ้นอยู่สำหรับคนงานที่มีทักษะในการใช้ สร้าง และคิดค้นเทคโนโลยีแห่งอนาคต ฉะนั่นถ้าเรารู้แล้วว่าทักษะอะไรที่หุ่นยนต์ไม่สามารถแทนมนุษย์ได้ เราต้องรีบพัฒนาทักษะเหล่านี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้งานและเตรียมตัวสำหรับอนาคตอันใกล้นี้

Reference: 

https://science.mahidol.ac.th/IC/km/ComplexProblem_2019.pdf
https://medium.com/base-the-business-playhouse/critical-thinking-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-d1d624142278#:~:text=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%20Critical%20Thinking%20%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87,%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.creativitycenter.co.th/about.php#:~:text=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%20(Creativity)%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%86%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88,%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&text=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A,%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C(Creativity)%E2%80%9D
https://www.perkbox.com/uk/platform/recognition/people-management-skills-to-thrive-as-a-manager#:~:text=People%20management%20skills%2C%20also%20known,a%20manager%20for%20maximum%20results.
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=28261#:~:text=3.%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94,%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf?fbclid=IwAR14kMzrpJO7226T2rlzdVuCSAoj_1INm14z-BXag4Uz0_czgN0HyNGV-3w

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

More
articles