6 ข้อดีของการใช้บริการจัดหาพนักงาน

HR Outsourcing คือการให้บริการงานบุคคลและกิจกรรมบางอย่างในองค์กรที่ไม่ใช่ธุรกรรมหลักหรือความสามารถหลักขององค์กร ออกไปให้บริษัทข้างนอกที่มีความชำนาญด้านนั้นจัดการแทน ตามขอบเขตความรับผิดชอบและระดับการให้บริการตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบในการจัดการ บริหาร ทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคล สวัสดิการพนักงาน เงินเดือน บัญชี ภาษี เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานนั้นๆ

ทำไมต้องเลือก HR Outsourcing?

 1. การปรับเปลี่ยนกำลังคน
  – สามารถเพิ่มลดกำลังคนได้รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลา
  – สามารถจ้างงานกำหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอนได้ และสามารถลดพนักงานประจำลงได้
 2. พนักงานมีคุณภาพ
  – การสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยผู้ชํานาญการ คัดเลือกพนักงานได้ตรงตาคุณสมบัติ ที่ต้องการ และเหมาะสมกับลักษณะงาน
  – พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศ อบรมระเบียบวินัย ความประพฤติตน อย่างครบถ้วนก่อนเข้างาน
  – จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานบุคคล เข้าไปดูแลพนักงานให้อยู่ในระเบียบวินัย ช่วยประสานงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่อาจก่อให้เกิดขึ้นให้หมดไปอย่างรวดเร็ว
 3. ลดต้นทุนในการดำเนินการ
  – รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างและการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน รวมถึงรับผิดชอบในสิทธิต่างๆ ที่พนักงานพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย
  – ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
 4. ลดภาระในการจัดการ
  – รับผิดชอบดูแลและจัดการงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของเราเอง ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การควบคุมระเบียบวินัย แรงงานสัมพันธ์ การให้คุณ การลงโทษ เลิกจ้าง การจัดการงานเอกสารต่างๆ ติดต่อหน่วยงานราชการ ธนาคาร โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ
 5. เพิ่มศักยภาพให้กับบริษัท
  – การใช้บริการจ้างเหมาแรงงาน ช่วยสร้างศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน การจัดการ ด้านกําลังคน การบริหารต้นทุน การดําเนินการ และลดบทบาทสหภาพแรงงาน
 6. การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร
  – การใช้บริการจ้างเหมาแรงงาน ช่วยให้เกิดกิจกรมและการทํางานร่วมกัน การประชุม การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน การแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนเทคนิคต่างๆในการทํางาน ที่พนักงานแต่ละองค์กรได้เรืยนรู้มา

การสรรหาพนักงานครอบคลุมในสายงานดังต่อไปนี้
สายบริหารงานทั่วไป
• Operator
• HR
• Administration
• Scretary
• Front office
• Internal Audit
• ISO Officer
• Marketing Officer
• PR
• Accounting
สายปฏิบัติการ
• TSR
• QC – Admin
• Conserve – Retention
• Confirmation
• Customer Service
• Helpdesk
• Team Lead
• Superviosr
• Manager
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• IT Support
• Programmer
• Network Engineer
• System Analyst

More
articles

GEN Z Manpower คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานในกลุ่ม GENZ ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการ HR มายาวนานถึง 16 ปี

ที่อยู่

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเรา

Phone : 09-2916-8989 คุณจอย
095-165-2121 (คุณบอย)
093-807-9791 (ดร.ปู)
Line : @genzmanpower
Email : genzmanpower@gmail.com
Facebook : Gen Z Manpower