การเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจอย่างพลิกผันของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ การเปิดใจรับฟังและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา จึงเป็นส่วนสำคัญยิ่ง อันเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญยิ่งในการบริหารพัฒนาบุคลากรภายใน

การโค้ชจึงเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาคน ที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้รับการโค้ชได้ใช้ศักยภาพที่ตนมี ดำเนินการแก้ไขและจัดการปัญหาของตัวเอง เพื่อการพัฒนาและเติบโต อันเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนให้องค์กรมีพนักงานที่มีทักษะ และมีความรู้ความสามารถที่จะจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความขัดแย้ง สร้างความผูกพันที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ส่งผลให้ทำผลงานออกมาเป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้า และตอบโจทย์ขององค์กรได้

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมและพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับรูปแบบการให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง ทำให้เกิดการสร้างระบบการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ เกิดการสื่อสารด้วยความจริงใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีมได้

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 1. ได้เรียนรู้ความสำคัญของการโค้ช และใช้ทักษะการโค้ชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 2. ได้ฝึกฝนทักษะการโค้ช (Coaching) ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในองค์กร
 3. สามารถให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป รุ่นละไม่เกิน 30 คน

Course Outline : เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

Day 1

Module 1 : Coaching ศาสตร์การโค้ชสำหรับการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความหมายและประเภทของการโค้ช
 • TAPs Model

Module 2 : ผู้นำและการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ผู้นำกับการสร้างทีมงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
 • องค์ประกอบของการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

Module 3 : ธรรมชาติของผู้ร่วมทีม

 • ประเภทของคนและความต้องการของมนุษย์
 • ความเข้าใจพฤติกรรมและความต่างของมนุษย์เพื่อการบริหารทีม
 • ความต้องการของมนุษย์ 6 อย่าง
 • การสร้างแรงบันดาลใจและบริหารทีมอย่างได้ผลด้วยความเข้าใจประเภทของคน

Module 4 : เครื่องมือสำคัญ 3 อย่างของการโค้ช

 • การฝึกใช้เครื่องมือสำคัญ 3 อย่าง เพื่อการโค้ชอย่างได้ผล

Day 2

Module 5 : Coaching Model

 • การโค้ชด้วยตัวแบบ GROW Model
 • การโค้ชเพื่อสร้างผลลัพธ์

Module 6 : Positive Psychology Coaching

 • ผู้นำกับการสร้างทีมงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
 • องค์ประกอบของการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

Module 7 : การสื่อสารเพื่อสร้างและพัฒนาทีมงานด้วย Action Learning

Module 8 : ความแตกต่างระหว่างการโค้ชและการให้ Feedback

 • เจาะลึกการไม่เปิดใจในการรับฟังหรือให้ Feedback
 • การให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์
 • ข้อควรพิจารณาในการให้ Feedback และการประยุกต์ใช้

Course Structure รูปแบบการอบรม

ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยประยุกต์ 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน อันได้แก่ Positive Psychology, Neuroscience, Story Telling เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

กิจกรรมสร้างประสบการณ์ เกม และ Workshop45%
กิจกรรมตกผลึกความรู้จากผู้เรียน35%
เนื้อหาทฤษฎี และ Storytelling20%