เทคนิคการขายสินค้าอย่างไร ให้ปิดไวที่สุด เพื่อให้นักขายได้แนวทางการขายที่กระชับ แต่มีประสิทธิภาพ และให้นักขายได้แนวทางวิธีการในการขาย หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักขายได้แนวทางการขายที่กระชับ แต่มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้นักขายได้แนวทางวิธีการในการขาย หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
 พนักงานขายที่ต้องเข้าพบลูกค้า
 พนักงานขายสินค้าหน้าร้านหรือ PC & BA หรือพนักงานขายหน้าบูธ

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1นักขายกับการเข้าใจหัวใจสำคัญของสินค้า
1ทำไมต้องเข้าใจสินค้า
2เข้าใจข้อแตกต่างของสินค้าเราและของคู่แข่ง
3การค้นหา้จุดเด่นของสินค้า
4ปรับทัศนคติของนักขายและการโปรโมทสินค้า

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 เทคนิคการขายให้เข้าตาลูกค้า
11 นาทีทองในการเปิดการขาย
2อุปสรรคในการเปิดการขาย
3หัวใจสำคัญในการเปิดการขาย
5สิ่งที่นักขายต้องระวังในการเปิดการขาย

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 ปิดการขายอย่างไรให้ได้ยอดขาย
1พูดอย่างไรให้ลูกค้าสนใจ
2เทคนิคเช็คความสนใจที่ลูกค้ามีต่อสินค้า
3ลำดับขั้นในการถ่ายทอดข้อมูลสินค้าที่ดี
4Do & Dont
5พูดให้สั้นแต่ได้ใจความสำคัญในการปิดการขาย

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : เปลี่ยนคำปฏิเสธให้เป็นยอดขาย
1เทคนิคเห็นด้วยกับลูกค้า
2เทคนิคเปลี่ยนแปลงความคิดของลูกค้า
3ความสนใจของลูกค้าสังเกตุได้อย่างไร
4การสร้างเงื่อนไขให้รู้สึกว่าต้องรีบซื้อ
5สรุปหัวใจของการขาย