เทคนิคการขายสินค้าในงานอีเว้นท์และออกบูธ เพื่อให้นักขายมีเทคนิควิธีการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ และให้นักขายสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างในพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าเพื่อปิดการขายสำเร็จเพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้นโดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักขายมีเทคนิควิธีการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
  2. เพื่อให้นักขายสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างในพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าเพื่อปิดการขายสำเร็จ

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

SEQMeeting I กลยุทธ์การดึงความสนใจลูกค้า
1บุคลิกภาพพนักงานที่ดึงดูด
2บุคลิกภาพที่ลูกค้ากลัว
3ภาษากายและพูดเพื่อให้ลูกค้าเข้าบูธ
4สิ่งสำคัญที่ต้องนำเสนอขณะเชิญลูกค้า
5ข้อพึงระวังในการเริ่มการสนทนากับลูกค้า

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

SEQMeeting II การนำเสนอขายให้โดนใจลูกค้า
1นาทีเด็ดในการสร้างความสนใจให้กับลูกค้า
2เข้าใจความต้องการลูกค้าใน 5 นาที
3สนทนาแบบใด กับลูกค้าแต่ละ gen
4เทคนิคการอ่านลูกค้าและแสดงออกต่อการสนทนา

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

SEQMeeting III เทคนิคการแนะนำสินค้า
1การค้นหาจุดเด่นของสินค้าเพื่อนำเสนอ
2นำเสนอสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่ง
3ถ้าลูกค้ามีข้อเปรียบเทียบ ควรทำอย่างไร
4สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาเลือกสินค้า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

SEQMeeting IIII : เทคนิคการโน้มน้าวลูกค้า
1ศิลปะการพูดเพ่ือการโน้มน้าวอย่างแนบเนียน
2ขณะพูดเพื่อโน้มน้าว ท่าทางควรทำอย่างไร
3วิธีตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้า
4Do & Dont
5เทคนิคการสร้างเงื่อนไขให้รู้สึกว่าต้องรีบซื้อ