Service mind for Logistic Team สร้างทัศนคติการบริการที่ดีสำหรับทีมจัดส่งสินค้า รุ่นที่ 6

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเ้ข้าใจถึงมาตรฐานการบริการที่ดีที่ลูกค้าต้องการ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 ทัศนคติในงานบริการของทีมจัดส่ง 1 ปัญหาการบริการที่พบจากทีมจัดส่ง 2 มุมมองลูกค้าที่มีต่อทีมจัดส่ง 3 กิจกรรม ทัศนคติในงานบริการที่ควรจะต้องมี 4 พฤติกรรมลูกค้าคาดหวังอะไรจากทีมจัดส่ง 5 บทบาทหน้าที่ด้านการบริการของทีมจัดส่ง เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2  ลำดับ Session 2 การบริการที่ดีที่ต้องมอบให้แก่ลูกค้า 1 บุคลิกภาพของพนักงานทีมจัดส่ง 2 สิ่งที่จะต้องตรวจสอบก่อนการออกเดินทาง 3 วิธีการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการจัดส่ง 4 มาตรฐานขั้นตอนการบริการที่ลูกค้าต้องการ 5 กิจกรรมบทบาทสมมติ การมอบการบริการที่ดี 6 […]

การบริการเชิงรุก เพื่อความประทับใจลูกค้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจแแนวทางการทำงานเชิงรุกด้านการบริการ เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในงานบริการ เพื่อให้เรียนรู้วิธีการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ายอมรับในงานบริการ  Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 : การบริการเชิงรุกต้องเป็นอย่างไร 1 นักบริการยุคใหม่ต้องเปลี่ยนแนวคิดอย่างไร 2 แผนการทำงานของนักบริการที่ดี 3 ทัศนคติที่ดีและการเตรียมพร้อมก่อนสนทนากับลูกค้า 4 การบริการสมัยใหม่ที่ลูกค้าคาดหวัง 5 Service Process Techniques เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2  ลำดับ Session 2 : บริการอย่างไรลูกค้าไม่ตำหนิ 1 วิธีการยกระดับการบริการ 2 เข้าใจภาพรวมของธรรมชาติลูกค้า 3 แนวทางการรับมือลูกค้าแต่ละประเภท  4 การแยกประเด็นลูกค้า […]

Coaching for Call Center Team การควบคุมทีม Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การดูแลเรื่องประสิทธิภาพของ Call Center เป็นสิ่งที่หัวหน้าทีม Call Center ต้องให้ความสำคัญ เพราะ การพัฒนาทักษะและการติดตามวิธีการสนทนาและการช่วยเหลือลูกค้าของ Call Center เป็นสิ่งที่หัวหน้า Call Center ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจให้มาก Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 Call Center Supervisor ที่ดีต้องเป็นอย่างไร 1 บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้า Call Center 2 ทักษะสำคัญของหัวหน้าที่ขาดไม่ได้ 3 กิจกรรม Workshop ปัญหาของตนเองกับการดูแลทีมงาน 4 มาตรฐานของการเป็น Call Center ที่ดีที่หัวหน้าควรจะรู้ 5 ทักษะอะไรบ้างที่ทีม Call Center ต้องมี เวลา 10.30 – 10.45 […]

คุณภาพการบริการชั้นเลิศของทีมช่างบริการ

วัตถุประสงค์ทีมช่างติดตั้งเป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะสร้างปัญหาเรื่องคุณภาพในงานบริการ เพราะ ลูกค้าต้องได้พบทีมช่างที่ต้องมาให้บริการลูกค้า แต่สิ่งที่ลูกค้ามักจะสัมผัสได้จากทีมช่างในทุกวันนี้ คือ การสื่อสานด้วยวาจาของช่าง , การแต่งหรือบุคลิกภาพตลอดจนความไม่ละเอียดในการดำเนินการ ณ หน้างาน หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงมาตรฐานในงานบริการที่ดีที่ทีมช่างติดตั้งต้องให้ความสำคัญและเกิดคามตระหนักต่อคุณภาพในงานบริการที่จส่งมอบให้แก่ลูกค้า Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 คุณภาพของทีมช่างกับงานบริการ 1 ทีมช่างบริการที่เป็นปัญหาต่อการบริการลูกค้า 2 งานบริการมีความสำคัญอย่างไร 3 คุณสมบัติของช่างในงานบริการ 4 ทัศนคติที่สำคัญในงานบริการ 5 กิจกรรม คุณเข้าใจงานบริการหรือไม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2  ลำดับ Session 2 บุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ 1 มาตรฐานการบริการที่ดีดูได้จากอะไร 2 มาตรฐานด้านบุคลิกภาพของช่างผู้ให้บริการ […]

เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Customer Complaint Management)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจวิธีการรับอารมณ์ลูกค้า เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการใช้คำพูดที่ดี เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้า หลักสูตรนี้หมาะสมกับ พนักงาน Call Center และ พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (CS) พนักงานขายทุกระดับ พนักงานผู้ให้บริการลูกค้าทุกส่วนงาน Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 ลูกค้าคือตัวปัญหาหรือเราคือตัวปัญหา 1 ทำไมปัญหาการบริการถึงเกิดขึ้นได้ 2 ระดับอารมณ์ลูกค้าที่นักบริการต้องเข้าใจ 3 เข้าใจธรรมชาติลูกค้า ลดปัญหาการให้บริการ 4 จิตวิทยาการสนทนากับลูกค้าแต่ละประเภท 5 กิจกรรม Workshop คุณจะคุยกับลูกค้าแต่ละประเภทอย่างไร เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2  ลำดับ Session 2 การวิเคราะห์ระดับปัญหาของลูกค้า 1 เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ปัญหาอะไรที่ลูกค้าซีเรียส […]

บุคลิกภาพที่ดี เพื่อสร้างแรงผลักดันในงานบริการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองในงานบริการ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในงานบริการ  Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 : คุณพร้อมเป็นนักบริการที่ดีหรือยัง? 1 ลูกค้าใช้บริการเราเพราะอะไร 2 บุคลิกภาพของคุณดีพอหรือยัง? 3 บุคลิกภาพในงานบริการต้องเป็นอย่างไร 4 ปรับความคิด ปรับทัศนคติ บุคลิกภาพเปลี่ยน 5 การเปลี่ยนบุคลิกภาพภายใน 6 กิจกรรม เปลี่ยนบุคลิกภาพภายในได้อย่างไร เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2  ลำดับ Session 2 : มารยาททางคำพูดที่ดีในงานบริการ 1 คำพูดคือบทสะท้อนวุฒิภาวะ 2 มารยาททางคำพูดสร้างสรรค์ด้วยวาจาที่มีเสน่ห์ 3 […]

หลักสูตรการบริการแบบเหนือชั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

หลักสูตรการบริการแบบเหนือชั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้บริการที่ดี ปรับทัศนคติการบริการตามสถานการณ์ โควิด 19 และสร้างความพอใจและประสบการณ์ที่ดีเพื่อความจงรักภักดีของลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น  โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้บริการที่ดี เพื่อปรับทัศนคติการบริการตามสถานการณ์ โควิด 19 เพื่อสร้างความพอใจและประสบการณ์ที่ดีเพื่อความจงรักภักดีของลูกค้า   เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับพนักงานขายและนักบริการทุกท่าน Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 SEQ  Meeting I : เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคโควิด 19 1 พฤติกรรมการรับบริการลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างไร 2 ปรับทัศนคติผู้ให้บริการให้รับสิ่งใหม่ๆ 3 ปรับบริการแบบเดิมให้เป็นแบบใหม่ 4 Customer Expectation for New Normal เวลา 10.30 […]

Customer Retention เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ

Customer Retention เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ เพื่อให้นักขายวางแผนการติดตามลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ และให้นักขายเกิดทักษะและการบริหารความสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น  โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักขายวางแผนการติดตามลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักขายเกิดทักษะและการบริหารความสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ พนักงานให้บริการลูกค้า Call Center Customer Service Team Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 ความจำเป็นของการรักษาฐานลูกค้า 1 ทำไมองค์กรและพนักงานต้องรักษาฐานลูกค้า 2 ลูกค้าพร้อมจะออกจากระบบของเราเพราะอะไร 3 กิจกรรม ระดมความคิด การรักษาฐานลูกค้าที่ดี 4 ความสำคัญของการ Retention ลูกค้า 5 ทักษะที่สำคัญของการ Retention เวลา 10.30 – 10.45 […]

หัวใจความสำเร็จการเป็น Call Center มืออาชีพ

หัวใจความสำเร็จการเป็น Call Center มืออาชีพ เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น Call Center ที่ควร แนวทางการสื่อสารและมาตรฐานการให้บริการของ Call Center และให้เกิดทักษะการจัดการที่ดีในงานบริการของ Call Center เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น Call Center ที่ควร แนวทางการสื่อสารและมาตรฐานการให้บริการของ Call Center เพื่อให้เกิดทักษะการจัดการที่ดีในงานบริการของ Call Center Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 : Call Center ในดวงใจ 1 บทบาทหน้าที่ของ […]

บริการทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ ให้ลูกค้าประทับใจ

บริการทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ ให้ลูกค้าประทับใจ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจความสำคัญของการบริการทางโทรศัพท์ และเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้คำพูดและน้ำเสียงในการสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจความสำคัญของการบริการทางโทรศัพท์ เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้คำพูดและน้ำเสียงในการสนทนาทางโทรศัพท์  พนักงานทุกระดับสามารถเข้าอบรมได้ รวมอบรม 6 ชั่วโมง Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 : หลักการให้บริการทางโทรศัพท์ 1 น้ำเสียงที่ควรใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ 2 ทัศนคติที่ดีของผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ 3 สิ่งที่คู่สนทนาคาดหวังจากการคุยางโทรศัพท์ เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2  ลำดับ Session […]