หัวใจของการเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบมืออาชีพ

หัวใจของการเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบมืออาชีพ เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น CS อย่างมืออาชีพ เข้าใจวิธีการและมาตรฐานการให้บริการที่ดีของ CS และเรียนรู้ทักษะและเทคนิควิธีการใช้คำพูดที่ดีและการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น CS อย่างมืออาชีพ เพื่อเข้าใจวิธีการและมาตรฐานการให้บริการที่ดีของ CS เพื่อเรียนรู้ทักษะและเทคนิควิธีการใช้คำพูดที่ดีและการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 : CS มืออาชีพต้องเป็นอย่างไร 1 เข้าใจบทบาท CS อย่างลึกซึ้ง 2 ทักษะสำคัญที่สำคัญการเป็น CS มืออาชีพ 3 การเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการลูกค้า 4 เทคนิคการสร้างรอยยิ้มในใจ เพื่อการให้บริการทีดี่ 5 […]

Service mind คุณค่าบริการที่ดี ให้ลูกค้าประทับใจ

Service mind คุณค่าบริการที่ดี ให้ลูกค้าประทับใจ เพื่อให้เกิดทักษะการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เกิดความเข้าใจและตระหนักต่อมาตรฐานในงานบริการ และให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าขณะที่นักบริการให้บริการลูกค้า  เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดทักษะการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักต่อมาตรฐานในงานบริการ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าขณะที่นักบริการให้บริการลูกค้า  Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 : นักบริการที่ดีลูกค้าต้องการอย่างไร 1 ความสำคัญของงานบริการ 2 สร้างเสน่ห์งานบริการขององค์กร 3 Workshop นักบริการหัวใจ Service mind 4 ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักบริการที่ดี 5 ลูกค้าเห็นอะไรจึงต้องใช้ริการของเรา 6 ความประทับใจแรกจากพนักงานต้อนรับ เวลา 10.30 – […]

Service Advisor(SA) ที่ปรึกษางานบริการชั้นเยี่ยม

Service Advisor(SA) ที่ปรึกษางานบริการชั้นเยี่ยม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็น SA ที่ดี เกิดทักษะในงานบริการที่ต้องมีมาตรฐานการบริการที่ดี และทำให้คุณภาพการบริการของ SA  เป็นที่ประทับใจจนทำให้ ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น  โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์  ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็น SA ที่ดี เพื่อให้เกิดทักษะในงานบริการที่ต้องมีมาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อทำให้คุณภาพการบริการของ SA เป็นที่ประทับใจจนทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 : บทบาทหน้าที่เชิงรุกของ SA 1 บทบาทหน้าที่การเป็น SA ที่ลูกค้าต้องการ 2 มาตรฐานการทำงานของ SA ต้องเป็นอย่างไร 3 […]

Call Center มืออาชีพ กับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

Call Center มืออาชีพ กับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีทักษะในการแก้ใขปัญหาให้ลูกค้า และให้ Call Center มีแนวทางการเจรจาและการรับมื เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีทักษะในการแก้ใขปัญหาให้ลูกค้า เพื่อให้ Call Center มีแนวทางการเจรจาและการรับมือลูกค้าที่กำลังโกรธ Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 : ทักษะขั้นเทพของ Call center ควรเป็นอย่างไร 1 ปัญหาที่นาเบื่อ 2 ทักษะขั้นสูงที่พึงมี 3 ความกดดันที่จะได้รับ 4 เตรียมความพร้อมเพื่อพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 5 […]

เทคนิคเปลี่ยนอารมณ์โกรธลูกค้าให้กลายเป็นมิตรแบบฉับพลัน

เทคนิคเปลี่ยนอารมณ์โกรธลูกค้าให้กลายเป็นมิตรแบบฉับพลัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้า เเกิดทักษะการรับมือลูกค้าโกรธน้อยถึงโกรธมาก และเรียนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการเผชิญหน้ากับลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น  โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้า เพื่อให้เกิดทักษะการรับมือลูกค้าโกรธน้อยถึงโกรธมาก เพื่อให้เรียนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการเผชิญหน้ากับลูกค้า Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 ลำดับ  Session 1 : ทำความรู้จักลูกค้าก่อนการให้บริการ 1 รุ้จักลูกค้าก่อนการให้บริการ 2 บริการแบบมีชีวิตชีวา 3 Workshop เราจะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร 4 เข้าใจอารมณ์ของลูกค้าในแต่ละรัดับ เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้าเวลา 10.45 – 12.00 น. […]

หลักสูตรการบริการแบบเหนือชั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

หลักสูตรการบริการแบบเหนือชั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้บริการที่ดี ปรับทัศนคติการบริการตามสถานการณ์ โควิด 19 และสร้างความพอใจและประสบการณ์ที่ดีเพื่อความจงรักภักดีของลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น  โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้บริการที่ดี เพื่อปรับทัศนคติการบริการตามสถานการณ์ โควิด 19 เพื่อสร้างความพอใจและประสบการณ์ที่ดีเพื่อความจงรักภักดีของลูกค้า   เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับพนักงานขายและนักบริการทุกท่าน Key Topics Trainingเวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1 SEQ  Meeting I : เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคโควิด 19 1 พฤติกรรมการรับบริการลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างไร 2 ปรับทัศนคติผู้ให้บริการให้รับสิ่งใหม่ๆ 3 ปรับบริการแบบเดิมให้เป็นแบบใหม่ 4 Customer Expectation for New Normal เวลา 10.30 […]