หลักสูตรการบริการแบบเหนือชั้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้บริการที่ดี

ปรับทัศนคติการบริการตามสถานการณ์ โควิด 19 และสร้างความพอใจและประสบการณ์ที่ดีเพื่อความจงรักภักดีของลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น

 โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้แนวทางในการเป็นผู้บริการที่ดี
  2. เพื่อปรับทัศนคติการบริการตามสถานการณ์ โควิด 19
  3. เพื่อสร้างความพอใจและประสบการณ์ที่ดีเพื่อความจงรักภักดีของลูกค้า

  เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับพนักงานขายและนักบริการทุกท่าน

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

SEQ Meeting I : เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคโควิด 19
1พฤติกรรมการรับบริการลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างไร
2ปรับทัศนคติผู้ให้บริการให้รับสิ่งใหม่ๆ
3ปรับบริการแบบเดิมให้เป็นแบบใหม่
4Customer Expectation for New Normal

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

SEQMeeting II : สร้างการบริการเพื่อความทรงจำที่ดี
1บริการแบบรักษาระยะห่างอย่างไร ให้ประทับใจ
2ใช้วาจาสื่อสารอย่างมืออาชีพ
3สิ่งที่ต้องระวังในการบริการ ยุคโควิด 19

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

SEQMeeting III : แนวทางและมารยาทในการบริการแบบรักษาระยะห่าง
1บุคลิกภาพผู้ให้บริการยุค New Normal
2Do and Don’t กับลูกค้า
3มาตรฐานการบริการแบบ Social distancing
4ภาพลักษณ์การบริหารปบบ New Normal

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

SEQMeeting IV : การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
1เทคนิคการจดจำลูกค้า
2ลูกค้าเรื่องขี้กัวล เราจะบริการอย่างไร
3ส่งมอบบริการที่เหนือความคาดหมาย
4เทคนิคการพูดเพื่อ ลดความไม่พอใจของลูกค้า
5บทสรุปเพื่อการบริการที่เหนือความคาดหมาย