หัวใจความสำเร็จการเป็น Call Center มืออาชีพ เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น Call Center ที่ควร แนวทางการสื่อสารและมาตรฐานการให้บริการของ Call Center และให้เกิดทักษะการจัดการที่ดีในงานบริการของ Call Center เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น Call Center ที่ควร
  2. แนวทางการสื่อสารและมาตรฐานการให้บริการของ Call Center
  3. เพื่อให้เกิดทักษะการจัดการที่ดีในงานบริการของ Call Center

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : Call Center ในดวงใจ
1บทบาทหน้าที่ของ CallCenter ที่ดี
2ทัศนคตที่ดีของนัก Call Center 
3Call Center เชิงรุกทำอย่างไร
4Workshop Call Center แบบไหนที่ลูกค้าต้องการ
5มาตรฐานการบริการของ Call Center

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : ศิลปะการสื่อสารของ Call Center
1ฝึกฝนการออกเสียงอย่างถูกต้อง
2เทคนิคการใช้น้ำเสียงขณะสนทนากับลูกค้า
3มารยาทการสนทนาที่ควรรู้
4บทสนทนนามาตรฐาน Call Center ควรรู้
5Role play ฝึกทักษะการพูดของ Call Center

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : Call Center กับทักษะการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
1ขั้นตอนการให้บริการของ Call Center
2เทคนิคการฟังและการตอบคำถาม
3เทคนิคการนำเสนอ และหาทางเลือกให้กับลูกค้า
4Role play Call Center มืออาชีพกับการให้บริการลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : Teamwork กับงาน Call center
1ทำไมจึงประสานงานไม่สำเร็จ
2แนวทางการประสานงานให้ประสบความสำเร็จ
3เทคนิคการสื่อสารให้ประสบผลระหว่างหน่วยงาน
4Case Study กรณีศึกษาจริง การแก้ไขปัญหาของ Call Center 
5กุญแจสำคัญของการเป็น Professional Call Center
6สรุปหารอบรมและประเมิน