Service Advisor(SA) ที่ปรึกษางานบริการชั้นเยี่ยม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็น SA ที่ดี

เกิดทักษะในงานบริการที่ต้องมีมาตรฐานการบริการที่ดี และทำให้คุณภาพการบริการของ SA  เป็นที่ประทับใจจนทำให้

ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น  โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์  ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็น SA ที่ดี
  2. เพื่อให้เกิดทักษะในงานบริการที่ต้องมีมาตรฐานการบริการที่ดี
  3. เพื่อทำให้คุณภาพการบริการของ SA เป็นที่ประทับใจจนทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : บทบาทหน้าที่เชิงรุกของ SA
1บทบาทหน้าที่การเป็น SA ที่ลูกค้าต้องการ
2มาตรฐานการทำงานของ SA ต้องเป็นอย่างไร
3ทักษะในงานบริการของ SA ต้องมีอะไรบ้าง
4ตัวชี้วัดสำคัญในคุณภาพงานบริการของ SA
5Workshop ปัญหาที่ SA ต้องเผชิญในงานบริการ
6Service Process for SA

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : ทักษะการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
1Standard to Service on Phone
2สิ่งที่ SA ต้องเข้าใจก่อนการให้บริการลูกค้า
3มาตรฐานการให้บริการที่ดีทางโทรศัพท์
4มารยาททางคำพูดเมื่อต้องสนทนากับลุกค้าทางโทรศัพท์
5Role play ฝึกทักษะการให้บริการลูกค้า

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : มาตรฐานการให้บริการเมื่อ SA ต้องพบลูกค้า
1บุคลิกภาพและมารยาทการให้บริการลูกค้าแบบพบหน้า
2ทักษะการนำเสนอให้ลูกค้ายอมรับ
3ลูกค้าเกิดคำถามเราควรทำอย่างไร 
4ทักษะการตอบข้อโต้แย้งเมื่อลูกค้าปฏิเสธการนำเสนอของ SA
5คำพูดที่ดีเชิงโน้มน้าวลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมรับ
6Role play SA ควรนำเสนอและสนทนาอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : SA กับการรับมือลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ
1SA ต้องมีแผนการทำงานอย่างไรหลังการให้บริการลูกค้า
2Service Steps for Customer Complaint
3คำพูดและมารยาทที่ควรใช้ เมื่อพบลูกค้าไม่พึงพอใจ
4SA กับการสื่อสารประสานและการช่วยเหลือลูกค้า
5Case Study กรณีศึกษาจริงเกี่ยวกับ SA
6เทคนิคการสร้างรอยยิ้มให้ลูกค้า
710 หัวใจสำคัญของการบริการที่ SA ไม่ควรพลาด
8สรุปประเด็นสำคัญและตอบคำถาม