Service mind คุณค่าบริการที่ดี ให้ลูกค้าประทับใจ เพื่อให้เกิดทักษะการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

เกิดความเข้าใจและตระหนักต่อมาตรฐานในงานบริการ และให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าขณะที่นักบริการให้บริการลูกค้า 

เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดทักษะการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
  2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักต่อมาตรฐานในงานบริการ
  3. เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าขณะที่นักบริการให้บริการลูกค้า 

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : นักบริการที่ดีลูกค้าต้องการอย่างไร
1ความสำคัญของงานบริการ
2สร้างเสน่ห์งานบริการขององค์กร
3Workshop นักบริการหัวใจ Service mind
4ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักบริการที่ดี
5ลูกค้าเห็นอะไรจึงต้องใช้ริการของเรา
6ความประทับใจแรกจากพนักงานต้อนรับ

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : บุคลิกภาพนักบริการมืออาชีพ
1บุคลิกภาพและมารยาทที่ดีของนักบริการ
2Do & Dont ของการให้บริการ
3สร้างเสน่ห์ในคำพูดที่ให้บริการ

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : Complaint Management
1เข้าใจธรรมชาติเมื่อลูกค้าโกรธ
2คำพูดและภาษากายในการรับมือลูกค้าโกรธ
3Loyal Step ในการรับมือความโกรธ
4Role play คลายความโกรธลูกค้า
5คำต้องห้าม
6นำเสนอเทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ให้บริการมาจัดการลูกค้าโกรธ

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : Teamwork ในการบริการ
1ปัญหาการสื่อสารเกิดจากอะไร
2ประสานงานเพ่ือให้ได้ผลทำได้อย่างไร
4Workshop สื่อสารประสานงานอย่างไรปัญหาไม่เกิด
5หัวใจสำคัญเพื่อการบริการให้ประทับใจ
6Key Success for Service mind