การสร้างการบริการที่เหนือความคาดหมาย

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างความประทับใจในการบริการที่เหนือความคาดหมาย

ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ คือ ความสามารถในการตอบสนองของพนักงานบริการ ในปัจจุบันนี้ การมีใจบริการ (Service mind) เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอแล้ว ต้องมีการให้บริการที่้หนือความคาดหมาย (Service Beyond Expectation) การสร้างความประทับใจที่เหนือและโดดเด่นกว่าที่อื่น จะเป็นจุดสำคัญ ในการทำให้ลูกค้าติดใจในการบริการ และกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การบริการ “ด้วยใจ” “ใส่ใจ” และ “จริงใจ” จะสร้างความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ในการอบรม

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลูกค้า

2. เพื่อให้เกิดทักษะการให้บริการที่ดี

3. เพื่อให้เกิดทัศนะคติที่ดีต่อลูกค้า และงานบริการลูกค้า

4. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู้ให้บริการ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้

เวลา 09.00 - 10.30 น.

รู้เขารู้เรา

เวลา 10.30 - 10.45 Break

เวลา 10.45 - 12.00 น.

รู้จักตัวเอง

เวลา 12.00 - 13.00 Lunch

เวลา 13.00 - 14.30 น.

Service Beyond Expectation

เวลา 14.30 - 14.45 Break

เวลา 14.45 - 16.00 น.

เทคนิคการแก้ปัญหา