ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางด้วย Foresight Tools

ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางด้วย Foresight Tools     การจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผล จำเป็นจะต้องใช้หลากหลายทักษะประกอบกัน เริ่มต้นตั้งแต่การเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งไปถึงรากของปัญหา เห็นความคิด ประสบการณ์และความเชื่อที่ทำให้เกิดปัญหานั้น การมองเห็นผู้เล่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบบที่เชื่อมโยงกันอยู่กับปัญหา บวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อที่จะเอาชนะอุปสรรคที่กั้นขวางบนเส้นทางที่จะพาไปถึง “การเปลี่ยนแปลง”      การมองอนาคตเป็นศาสตร์ที่บูรณาการความรู้หลากหลายสาขาไม่ใช่แค่เพียงทางเทคโนโลยีหรือสังคมแต่เพียงเท่านั้นเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน (Participatory Deliberative Process) ด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร การระดมความคิดเห็นผ่านการะบวนการประชาคมผ่านการวิจัยเอกสาร (document research) อาจใช้เวลานาน 1-2 ปี และมีการทวนซ้ำ (iteration)  ในปัจจุบันกระบวนการการมองอนาคตจึงจำเป็นจำต้องอาศัยทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) จินตนาการ (Imagination) ประกอบกับความสามารถในการสื่อสาร (Communication) สิ่งที่เป็นนามธรรมที่อาจยังไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจได้ด้วย      สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้ การอธิบาย วิเคราะห์ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและออกแบบอนาคตที่อยากให้เกิดขึ้นได้ สามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและพัฒนาแนวคิดให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตอย่างยั่งยืน Course Outline แนวทางการมองอนาคต Ideation การสร้างความคิดและจินตนาการ Formulation การกำหนดทิศทางอนาคต Calibration การสอบเทียบข้อมูลกับมโนทัศน์แห่งอนาคต […]

High Impact Coaching & Positive Feedback

การเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจอย่างพลิกผันของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ การเปิดใจรับฟังและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา จึงเป็นส่วนสำคัญยิ่ง อันเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญยิ่งในการบริหารพัฒนาบุคลากรภายใน การโค้ชจึงเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาคน ที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้รับการโค้ชได้ใช้ศักยภาพที่ตนมี ดำเนินการแก้ไขและจัดการปัญหาของตัวเอง เพื่อการพัฒนาและเติบโต อันเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนให้องค์กรมีพนักงานที่มีทักษะ และมีความรู้ความสามารถที่จะจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความขัดแย้ง สร้างความผูกพันที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ส่งผลให้ทำผลงานออกมาเป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้า และตอบโจทย์ขององค์กรได้ หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมและพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับรูปแบบการให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง ทำให้เกิดการสร้างระบบการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ เกิดการสื่อสารด้วยความจริงใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีมได้ สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม ได้เรียนรู้ความสำคัญของการโค้ช และใช้ทักษะการโค้ชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ได้ฝึกฝนทักษะการโค้ช (Coaching) ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในองค์กร สามารถให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป รุ่นละไม่เกิน 30 คน Course Outline : เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน เวลา 09.00 – 17.00 น. Day […]

Change Management

การบริหารการจัดการปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายนั้น ผู้จัดการต้องมีความรู้ในทัศนคติเชิงบวกเป็นอย่างดี พร้อมกับยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กรและปัจจัยภายนอก ซึ่งมีสาระสำคัญต่อการบริหารการจัดการ และเพื่อให้สามารถเพิ่มผลงานได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น จำเป็นต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการการบริหาร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรและต่อตัวบุคลากรทุกคนในองค์กร ด้วยความยั่งยืนและเต็มใจพร้อมตอบรับการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงและการจัดการ มีความเข้าใจต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารการจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอก มีความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมเพื่อให้สามารถนำไปสู่การบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี Model และกระบวนการที่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผลได้ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป Course Outline : เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน เวลา 09.00 – 17.00 น. Day 1 : Module 1 : Introduction แนะนำหลักสูตรในภาพรวมเข้าใจหัวใจสำคัญของหลักสูตร มองเห็นเป้าหมายของการเรียนและคาดหวังผลลัพธ์ที่ชัดเจน Module 2 : Change Management Overviewเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความหมายของทัศนคติเชิงบวกและประโยชน์ที่ได้ Module 3 : Mindset for Changeปรับกรอบความคิดในมุมการเปลี่ยนแปลง […]

The new era Leadership skill

The new era Leadership skill 1.  สิ่งที่ทำให้ผู้บริหารต้องเปลี่ยน คือ กระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ NEW NORMAL 2.  องค์กรมี New generation (Genz) จำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดความแตกต่างทางความคิดและรูปแบบการทำงานกับคนรุ่นเดิม 3.  พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้ “ทักษะผู้นำ” จึงต้องเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ซึ่งทักษะที่สำคัญ ได้แก่               1.  Mental model  แบบแผนทางความคิดในรูปแบบใหม่ Billionaire’s mind การเป็นผู้นำอย่างสร้างสรรค์ Challenge management ผู้นำที่กล้าท้าทายสิ่งใหม่ๆ Digital Commerce ผู้นำที่สามารถนำ Digital Marketing มาใช้ในองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จ เพื่อให้คุณได้พัฒนาความเป็นผู้นำยุคใหม่ หลักสูตร “The New Era Leadership Skill – ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่” ถูกออกแบบมาจากสถานการณ์ปัจจุบันทีเปลี่ยนแปลงและพร้อมไปสู่โลกอนาคต เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของเจ้านายทั่วไปให้กลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลสูงได้ สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้ ส่งเสริมทัศนคติและทักษะในการเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ดี พัฒนาทักษะใน Digital Marketing […]